Wachtwoord vergeten?
Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

 

1. Door gebruik te maken van de diensten van Advertentiesplaatsen.nl gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

2. Alle informatie op deze website met betrekking tot de aangeboden artikels is afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Advertentiesplaatsen.nl heeft voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid Advertentiesplaatsen.nl probeert kopers en verkopers tot elkaar te brengen en is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.

3. Indien u gebruik wenst te maken van deze website, zal u ervoor zorgen dat uw gegevens zoals e-mail adres, naam, adres, postcode en bankrekeningnummer e.a. gegevens correct en actueel zijn. Uw gegevens worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten. Voor het goed functioneren van de website verzamelt Advertentiesplaatsen.nl informatie onder meer door middel van uw ip gegevens en cookies. Met deze informatie kan Advertentiesplaatsen.nl onderdelen van de site en aangeboden diensten afstemmen op de wensen van de gebruikers. De service en het gebruiksgemak van Advertentiesplaatsen.nl wordt hierdoor voor de gebruiker verhoogd. Advertentiesplaatsen.nl respecteert ieders privacy en gebruikersgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

4. Indien Advertentiesplaatsen.nl gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u op enige wijze inbreuk pleegt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, is zij gerechtigd uw gegevens, waaronder mede begrepen uw e-mailadres, aan derden te verstrekken. Door gebruik te maken deze site, gaat u hier uitdrukkelijk mee akkoord. Advertentiesplaatsen.nl verwijst naar andere websites bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button. Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Advertentiesplaatsen.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze externe websites.

5. De (intellectuele eigendom)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig beeldmateriaal, software en overige materialen, berusten bij Advertentiesplaatsen.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Advertentiesplaatsen.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol.

6. Het gebruik van gegevens die door derden via deze website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan persoonsgegevens te verwerken voor enig ander doel, het geen onder meer inhoudt dat het verboden is ongevraagde e-mails te sturen die van commerciële aard zijn en niet direct betrekking hebben op het aangebodene of gevraagde. Advertentiesplaatsen.nl behoudt zich het recht om bepaalde advertenties te weigeren zonder opgave van reden, wij behouden ook het recht gebruikers te verwijderen indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden. Advertentiesplaatsen.nl behoudt ook het recht advertenties te wijzigen indien deze niet correct zijn weergegeven door vergissing of andere reden.

7. Advertentiesplaatsen.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Advertentiesplaatsen.nl kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die op enige wijze ontstaat door handelingen door u verricht zoals onjuiste informatie, onvolledig of niet actuele gegevens. U vrijwaard ook Advertentiesplaatsen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

8. Verder moet u als adverteerder er zorg voor dragen dat de omschrijving van het door u aangeboden product correct en volledig is, het is ook verboden artikelen aan te bieden die bij wet verboden zijn zoals; munitie, illegale (vuur)wapens, namaak- of vervalste producten, drugs, medicijnen, gestolen artikelen, beschermde diersoorten, gevaarlijke stoffen e.d. Ook is het verboden racistische en discriminerende uitingen te publiceren via deze website.

9. Indien u een advertentie opmerkt die niet aan de algemene voorwaarden voldoet of een gebruiker die onze regels niet respecteert stuurt u ons dan even een emailbericht.

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?